kawuka hostel

 
 

regulamin


§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez meldunek w systemie, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hostelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hostelowej oraz w każdym pokoju hostelowym, a także na stronie Hostelu (www.kawuka.pl)


§2  DOBA HOSTELOWA

 1. Pokój hostelowy wynajmowany jest na doby hostelowe.
 2. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hostelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Każda dodatkowa godzina podczas której Gość Hostelu nie opuszcza pokoju po godzinie 11:00 jest dodatkowo płatna : 10zł / 1h.


§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hostelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hostelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hostelu lub innych osobach przebywających w Hostelu.
 5. Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 100% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hostelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 8. Jeżeli pobyt Gościa w Hostelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hostel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hostelowej, Hostel nie zwraca opłaty za daną dobę hostelową.


§4 USŁUGI

 1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hostel ma obowiązek zapewnić Gościom:
    - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
    - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
    - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych
    - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń na życzenie Gościa.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hostel świadczy nieodpłatnie następujące:
    - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
    - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hostelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
    - przechowanie bagażu Gościa,
    - zamawianie taksówki.


§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hostelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania nieletnich.
 2. Gość hostelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hostel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.


§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOSTELU

 1. Hostel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hostel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hostelowym czy poza terenem Hostelu.


§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hostelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy. Artykuły spożywcze będą od razu wyrzucane.


§8 CISZA NOCNA

 1. W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.


§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Kierownik Hostelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.


§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hostelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU! W razie naruszenia tego zakazu kosztami odświeżenia pokoju w kwocie 350 zł zostaje obciążony Gość. W przypadku interwencji straży pożarnej po uruchomieniu systemu przeciwpożarowego koszty te wzrosną o koszt przyjazdu straży (ok. 4 000 zł).
 2. Hostel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hostelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hostelu. Zwierzęta po terenie Hostelu mogą być prowadzone tylko na smyczy.
 3. W pokojach hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hostel KaWuKa siedzibą w Zabrzu przy ul.Zgody 4 należącym do PAM&PAM Corporation z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kościuszki 21a dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hostelu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Hostel KaWuKa